แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online

 
โปรดกรอกรหัส SMIS
 


รหัส SMIS สำหรับหรับเข้าระบบ

จำนวนโรงเรียนที่เข้าตอบแบบสอบถาม

ผลการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
    ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและบุคลากร ใน 3 ด้าน คือ
                            1. ด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา
                            2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
                            3. ด้านประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
                           1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online ในด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
                           2. ระบบ TEPE Online หมายถึง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งเข้ารับการพัฒนาผ่านทางเว็บไซด์ http://www.tepeonline.org
                           3. รูปแบบวิธีการพัฒนา หมายถึง รูปแบบวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นกระบวนการพัฒนาโดยใช้ ICT ที่สามารถเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม การอบรมผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนา ส่งงานตามใบงานที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา
                           4. ประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบ TEPE Online ดังนี้
                           (1) การสมัครสมาชิก หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา โดยสมัครเป็นสมาชิกระบบ TEPE Online ผ่าน http://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบ
                           (2) การเข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนาตามวิธีการ และเกณฑ์ที่กำหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
                                        1) เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา
                                        2) เลือกหลักสูตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของตนเอง
                                        3) ดำเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตรกำหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนด และทดสอบหลังพัฒนา
                           (3) การประเมินผลการพัฒนา หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการพัฒนา
หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเร็วหรือความช้าของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเร็วแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ หรือขนาดความเร็วของอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนา
                           5. ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน หมายถึง ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง หน่วยงาน สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินผล   :   ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29)